Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν αγορά, αποκομμιδή, επισκευή, ενοικίαση, απεντόμωση, μελέτη και σχεδιασμό παλετών και κιβωτίων.

 

1. ΑΓΟΡΑ/ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΠΑΛΕΤΩΝ 

Αγοράζουμε άμεσα όλες τις παλέτες που διαθέτετε. Αυτές μπορεί να είναι είτε σε καλή κατάσταση (άμεσα χρηστικές), είτε σπασμένες και να χρήζουν επισκευής. Οι παλέτες δύναται να συλλεχθούν με δικά μας μέσα ή να μας τις παραδώσετε εσείς στις εγκαταστάσεις μας.

 

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή προς επισκευή ή την επισκευή στον χώρο σας τις σπασμένες παλέτες που διαθέτετε και σας τις παραδίδουμε έτοιμες προς χρήση στο ανταγωνιστικότερο κόστος της αγοράς.

 

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΛΕΤΩΝ

 Η ενοικίαση παλετών αφορά στις περιπτώσεις που οι ανάγκες χρήσης είναι χρονικά περιορισμένες ή όταν η εταιρεία επιθυμεί να αναθέσει σε τρίτους (outsourcing) την πλήρη διαχείριση των παλετών της. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να σας παραδώσουμε τις παλέτες που χρειάζεστε και να τις συλλέξουμε μόλις ολοκληρώσετε τις εργασίες σας. Η συλλογή μπορεί να γίνει και από τις εγκαταστάσεις των πελατών σας.

 

4. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΑΛΕΤΩΝ/ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Προσφέρουμε υπηρεσίες απεντόμωσης σύμφωνα με το ISPM-15 καθιστώντας τις παλέτες και τα κιβώτια κατάλληλα για την εξαγωγή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

 

5. ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΛΕΤΩΝ/ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη των εκάστοτε αναγκών σας και βάσει αυτών (ad-hoc) προβαίνουμε στον σχεδιασμό των κατάλληλων ξύλινων μέσων μεταφοράς, αποθήκευσης και συσκευασίας για την πλήρη κάλυψη τους με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

ISPM 15


International Standards For Phytosanitary Measures No. 15
 (ISPM 15) is an International Phytosanitary Measure developed by the International Plant Protection Convention (IPPC) that directly addresses the need to treat wood materials of a thickness greater than 6 mm, used to ship products between countries.